Πες μια ιστορία… Ιχνηλατήσεις και συνομιλίες μέσω φωτογραφιών. Η ανάγνωση του πολιτιστικού αποτυπώματος του παρελθόντος σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές (EL-CUR-681)

Το σενάριο επιχειρεί να συμβάλει στην καλλιέργεια της ενσυναίθησης σε παιδιά, μέσω της προσέγγισης των διαφορετικών πολιτιστικών περιβαλλόντων και αξιοποιώντας τόσο ψηφιακά αποθετήρια όσο και ψηφιακά εργαλεία. Τα παιδιά επισκέπτονται πηγές αναφοράς, κειμενικά και φωτογραφικά τεκμήρια, εντοπίζουν και διακρίνουν τα επιθυμητά κάθε φορά στοιχεία, αναλαμβάνουν ρόλους, όπως του δημοσιογράφου και του φωτογράφου, εικάζουν για τα συναισθήματα του «Άλλου» και τα παρουσιάζουν πολυτροπικά.

The learning scenario attempts to cultivate of empathy in children, by approaching different cultural environments via utilizing both digital repositories and digital tools. Children visit digital sources, textual and photographic evidence, identify and distinguish the suitable elements each time, take on roles such as journalist and photographer, guess about the feelings of the “Other” and present the results multimodally.

This learning scenario has been developed during the “Ψηφιακή εκπαίδευση με πολιτιστική κληρονομιά” online course. The course aimed to improve teachers’ understanding of cultural heritage in order to efficiently integrate it into their lessons and practices. The courses can be accessed here.

Δημιουργός: Αικατερίνη Γκόλτσιου

Ηλικία Μαθητών: 10-12 ετών

Λέξεις-κλειδιά: Πολιτιστική ταυτότητα, ψηφιακή αφήγηση, φωτογραφία, ενσυναίσθηση,  προσανατολισμός

Σενάριο

Public Domain Dedication: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the Tallinn City Museum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial