Implementation of “GeoChem Volcanic Eruption” (SOI-LV-422)

Author: Jūlija Belkovska, ģeogrāfijas, ķīmijas, fizikas skolotāja

School/Organization: Galēnu pamatskola

Ģeogrāfijas un dabaszinību stundās diezgan plaši tiek apgūts temats par vulkāniem un zemestrīcēm (tektoniskajiem procesiem). Skolēniem Latvijā nav iespējas novērot vulkāna izvirdumus un nav sajūtamas zemestrīces, tāpēc vēlējos iepazīt citu valstu pieredzi šī temata apgūšanā. Mācību stundas plāns ir labi izveidots, pieejami tiešsaistes resursi. Modeļa izveidei nav nepieciešami dārgi resursi.

Dalībnieki Izstrādātais mācību stundas plāns tika izmantots ģeogrāfijas stundā, 7.klasē, tematā “Kā Zemes iekšējie un ārējie procesi maina Zemes reljefu?”, apakštemats – “Tektoniskie procesi. Vulkāni”. Mācību stundā piedalījās 7 skolēni, vecumā no 12 – 13 gadiem. Iepriekš par vulkāniem skolēni nedaudz apguva dabaszinību stundā, tēmā “Zemes litosfēra”.

Aktivitāte “Get to know me”

Skolēni tika iepazīstināti ar vulkānu rašanās cēloņiem, saistībā ar litosfēras plātņu kustību. Skolēni vispārīgi apguva, kā iedala vulkānus, kādas ir vulkānu galvenās daļas (tika izmantota mācību grāmata un skolotājas izveidotā prezentācija). Pasaules Atlantā noteica lielākos/atpazīstamākos vulkānus un kādu litosfēras plātņu kustības rezultātā rodas šie vulkāni. Skolotāja sauc vulkāna nosaukumu, skolēni meklē to atlantā un izmantojot Tektonisko karti nosaka, kādas litosfēras plātņu kustības rezultātā tās rodas, piem., Fudzijama – Eirāzijas plātne ar Klusā okeāna plātni. Šis uzdevums skolēniem padodas ļoti lēni, jo nav pietiekmi labi attīstītas prasmes strādāt ar kartēm. Lai iegūtu AS no skolēniem tika pildīti uzdevumi darba lapās (dots vulkāna raksturojums, jānosaka atbilstošais nosaukums).

Aktivitāte “Europeana and volcanoes”

Skolēni aplūkoja atrastos attēlus no Europeana, pēc attēliem noteica vulkānu veidu un vulkāna galvenās daļas.

Tā kā stundas plānā doti vispārīgi vulkāna attēli, šeit ir pievienoti tikai tie attēli, kurus izmantoju savā mācību stundā. Mācību stundā izmantoju tikai www.europeana.eu/lv atrastos attēlus.

Izmantotie attēli no Europeana:

The volcano of Awatcha (Avacha) in Kamchatka, Siberia. Etching with engraving, Wellcome Collection, CC BY 4.0;

Mount Vesuvius erupting in 1755, seen from the west, with two small views of the volcano in 1631, and of the volcano’s crater in section. Coloured etching by N. D’Oraty, Wellcome Collection, CC BY 4.0;

Tangkubanperahu volcano, Java: Kawa Ratu, the active crater. Colour lithograph after Hochstetter, Wellcome Collection, CC BY 4.0;

A lighthouse and an erupting volcano, Wellcome Collection, CC BY 4.0;

A volcano (Mount Etna?) erupting at night. Coloured aquatint, Wellcome Collection, CC BY 4.0;

A volcano (Mount Etna?) erupting at night. Gouache painting, Wellcome Collection, CC BY 4.0. 

Skolēnus visvairāk uzrunāja tie attēli, kuros redzami vulkāna izvirdumi.

Aktivitāte “Making a volcano”

Šī aktivitāte netika izmantota pēc mācību plāna. Audzēkņi, izmantojot plastilīnu, mēģeni un putuplastu, veidoja vulkāna modeli, atklājot tā galvenās sastāvdaļas. Vulkāna modeļa izveidošanai tika izmantota mācību grāmatā pieejamā vizuālā informācija (mācību grāmatā ir attēlots zīmējums ar vulkāna sastāvdaļām). Šī aktivitāte skolēniem ļoti patika un padevās. Skolēni atbilstoši savām spējām izveidoja vulkāna modeļus.

                 2D Vulkāna modelis (veica skolēns ar lēnāk darba tempu) foto: J. Belkovska

3D Vulkāna modelis, foto: J. Belkovska

Aktivitāte “Volcanic eruption”

Tā kā ķīmijas mācību priekšmetu sāk mācīties 8. klasē un iežu veidošanos apgūsim tikai turpmākajos tematos, šī aktivitāte tika pielāgota atbilstošajām zināšanām. Skolēni izmantojot sodu, etiķi (vai citronskābi ar ūdeni) un pārtikas krāsvielu veica ķīmisko eksperimentu, modelējot vulkāna izvirdumu. Vulkāna izvirduma modelēšana skolēniem patika visvairāk.

Vulkāna izvirduma modelis foto: J. Belkovska

Aktivitāte “Test your knowledge”

Mācību stundu sākumā vai refleksijas daļā tika izmantoti dažādi ļoti īsi testi (Quizizz.com) zināšanu pārbaudei.

Sasniedzamais rezultāts

Zina, ka procesi Zemes dzīlēs ietekmē litosfēras plātņu pārvietošanos un izraisa seismiskos procesus – zemestrīces un vulkānu izvirdumus.

Saskata sakarības reljefa formu, vulkānu un zemestrīču izvietojumā, izmantojot kartes.

Veido vulkāna modeli un izmanto jēdzienus “magmas krātuve”, “kanāls”, “lava”, “magma”, “krāteris”, “vulkāna konuss”, “vulkāniskie pelni”.

Caurviju prasmes

Kritiskā domāšana un problēmrisināšana, jaunrade, digitālā pratība.

Ieradumi

Attīsta ieradumu sev izvirzīt augstas prasības, tiecas paveikt darbu pēc iespējas kvalitatīvāk, veidojot vulkāna modeli. (Tikums – centība)

Izvērtējums

Izvērtējot mācību tematu “Tektoniskie procesi. Vulkāni” skolēni secināja, ka jāpilnveido prasmes strādāt ar kartēm, dažiem skolēniem nepadevās veikt uzdevumus darba lapās (atbilstoši vulkāna raksturojumam izvēlēties vulkāna nosaukumu). Skolēniem ļoti patika veidot vulkāna modeļus, daži skolēni izveidoja mazus vulkāna maketus, citi lielākus un, pielietojot savu kreativitāti, modelēja  arī vulkāniskās bumbas.

Visvairāk skolēnus sajūsmināja veikt eksperimentu modelējot vulkāna izvirdumu. Skolēni izmantoja dažādas pārtikas krāsvielas (cietas un šķidras), atkārtojot eksperimentu vairākkārt.

Jautājot par šo tematu skolēniem pēc lielāka laika posma secināju, ka visvairāk skolēni šajā tematā atcerējās modeļu veidošanu un ķīmisko eksperimentu.

Did you find this story of implementation interesting? Why don’t you read about the related learning scenario? GeoChem Volcanic Eruption (EN-CUR-182) created by Josip Jukič, Lana Šarič

Did you find this story of implementation interesting? You might also like: 

Do you want to discover more stories of implementation? Click here.

CC0 BY 1.0: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the Statens Museum for Kunst.

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial